Sử dụng code php để post bài tự động lên Blogspot | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online - MMO69

Sử dụng code php để post bài tự động lên Blogspot

– Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu cấu trúc bài viết của Blogspot, khi nắm được cấu trúc bài viết của Blogspot thì chúng ta hoàn toàn có thể lập lịch post bài(ngẫu nhiên theo giờ, theo ngày…) cho Blogspot mà không phải tùy chỉnh từng post.
– Để đáp ứng được công việc này chúng ta nên tham khảo code PHP dưới đây để tự build cho mình một tool phù hợp để làm auto post bài theo từng giờ cho Blogspot của mình.

 PHP | 
 
 copy code |
?

01
02
<?php 
03
session_start();
04
$email = "admin@mmo69.com";
05
$pass = "password";
06
$blogID = urlencode("blogger_id"); // like 6304924319904337556
07
 
08
// Do Not Modify Below Code
09
if(!isset($_SESSION['sessionToken'])) {
10
	$ch = curl_init("https://www.google.com/accounts/ClientLogin?Email=$email&Passwd=$pass&service=blogger&accountType=GOOGLE"); 
11
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
12
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION ,1);
13
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,0);
14
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER ,1);
15
	$result = curl_exec($ch);
16
	$resultArray = curl_getinfo($ch);
17
	curl_close($ch);
18
	$arr = explode("=",$result);
19
	$token = $arr[3];
20
	$_SESSION['sessionToken'] = $token;
21
}
22
 
23
$entry = "<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
24
<title type='text'>Title of blog post </title>
25
<content type='xhtml'>
26
This is testing contnetto post in blog post.
27
</content>
28
</entry>";
29
 
30
$len = strlen($entry);
31
$headers = array("Content-type: application/atom+xml","Content-Length: {$len}","Authorization: GoogleLogin auth={$_SESSION['sessionToken']}","$entry");
32
 
33
$ch = curl_init();
34
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.blogger.com/feeds/$blogID/posts/default");
35
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
36
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 4);
37
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
38
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
39
curl_setopt($ch, CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH, 1);
40
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
41
$result = curl_exec($ch);
42
$ERROR_CODE = curl_getinfo($ch);
43
curl_close($ch);
44
 
45
echo '<pre>';
46
	print_r($headers);
47
		var_dump($result);
48
	print_r($ERROR_CODE);
49
echo '</pre>';
50
exit;
51
 
52
?>
53

Bạn muốn theo dõi bài viết mới của web
bằng email ?

Nhập địa chỉ email của bạn vào phía dưới, để chúng tôi gửi đến bạn những bài viết mới nhất của web!

Tags: android, pc, free software, free download movie, movies, applications, books, download soft, games, general, music, news, tutorials, sanet, windows

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language

Bạn muốn theo dõi bài viết mới của web
bằng email ?

Nhập địa chỉ email của bạn vào phía dưới, để chúng tôi gửi đến bạn những bài viết mới nhất của web!